Asociația Obștească  Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (CDPD) este o organizație necomercială, nonguvernamentală, independentă, apolitică, care urmărește beneficiul public.

Misiunea Asociației  este de a promova şi proteja drepturile persoanelor cu dizabilități și   de a favoriza incluziunea socială şi împlinirea lor spirituală prin acțiuni de monitorizare, advocacy şi programe de dezvoltare a potențialului lor.

CDPD anunță concurs deschis pentru selectarea  unei companii de audit pentru efectuarea auditului financiar extern  al Proiectului ”Creșterea nivelului de implicare și participare a persoanelor cu dizabilități în viața publică” https://cdpd.md/cresterea-nivelului-de-implicare-si-participare-a-persoanelor-cu-dizabilitati-in-viata-publica/

Contract de grant nr. 871032 durata 01 ianuarie 2019-31 decembrie 2021, finanțat de către IM Swedish Development Partner.

Termenul/Perioada/Durata Contractului este de 3 ani.

Perioada şi prețul  Auditului rapoartelor financiare pentru fiecare an de implementare a proiectului se va stabili separat în dependență de bugetul aprobat şi perioada stabilită de către donator.

Bugetul proiectului aprobat pentru primul an de implementare 1 ianuarie -31 decembrie 2019 constituie 1 500 000 MDL.

Perioada prognozată desfășurării auditului pentru primul an de implementare a proiectului  este 15 ianuarie-15 februarie 2020.

Compania selectată va presta serviciile solicitate conform Termenilor de Referință descriși în prezentul Anunț și în baza contractului de prestare servicii pentru perioada solicitată.

Oferta urmează a fi datată și semnată de către compania de audit  și expediată prin e-mail la adresa [email protected] până pe 14 noiembrie 2019, ora 18.00. 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0 69 891 091 sau la adresa de e-mail: [email protected].

Ofertele care nu respectă condițiile din anunț și termenii de referință nu vor fi luate în considerație. Nici o ofertă nu poate fi modificată după termenul limită de depunere a acestora.

TERMENII DE REFERINȚĂ:

Obiectul auditului:

Compania de audit selectată va efectua auditul raportului financiar al Proiectului nr. 871032

Creșterea nivelului de implicare și participare a persoanelor cu dizabilități în viața publică” pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2021. Bugetul proiectului pentru anul 2019 constituie 1.500.000 MDL.

Scopul raportului de audit este de a verifica rapoartele  financiare  ale CDPD transmise către IM separat pentru fiecare an de implementare a proiectului și exprimarea opiniei de audit în conformitate cu ISA 800/805, Standardele Internaționale de Audit emise de către Federația Internațională a Contabililor (IFAC),  privind corespunderea acestora și cerințele contractului de grant semnat între CDPD  și donator IM .

Auditorii trebuie să raporteze cu privire la toate descoperirile, care nu a fost corectate, precum și abateri de la acordul de grant  atunci când vine vorba de transmiterea fondurilor către terți. În funcție de constatări, auditorul poate alege să raporteze în raportul de audit sau în scrisoarea către management.

Pentru exprimarea unei opinii asupra rapoartelor financiare ale CDPD, auditorul trebuie să verifice şi să evalueze concluziile formulate în baza dovezilor de audit obținute pe parcursul exercitării auditului cu obiectiv special.

Raportul auditorului va fi efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit şi trebuie să conţină opinia clar exprimată sub formă scrisă.

La efectuarea auditului pe proiect o atenţie deosebită va fi acordată următoarelor aspecte:

 • Analiza cheltuielilor mijloacelor de grant şi a documentelor corespunzătoare, prezentate donatorului, cu scopul de a determina dacă acestea sunt raţionale după caracterul lor general, dacă sunt permise de condiţiile de acordare a mijloacelor financiare, dacă sunt confirmate cu documentele necesare, cât şi cu scopul de a determina dacă cheltuielile reflectate în raportul financiar corespund cu documentele contabile ale beneficiarului grantului. Auditorul va determina dacă cheltuielile sunt recunoscute și înregistrate conform legislației în vigoare și cerințele contractului de grant. Numărul și volumul testelor aplicate va fi bazat pe analiza de risc și aceasta va fi descris în raport;
 • Evaluarea sistemului de evidenţă contabilă a organizaţiei, cu scopul de a determina dacă administrarea grantului se efectuează adecvat, veniturile şi cheltuielile pot fi ușor identificate. Documentele contabile trebuie să reflecte separat operaţiunile de primire şi cheltuire a mijloacelor grantului;
 • Verificarea existenţei unui sistem de control intern în cadrul organizaţiei, care ar asigura într-o măsură suficientă administrarea grantului în conformitate cu legislaţia şi actele normative în vigoare, cât şi cu clauzele contractului de grant;
 • Verificarea respectării contractului de grant de către beneficiarul grantului. Analiza dată trebuie să includă evaluarea eficacităţii şi eficienţei activităţii efectuate de organizaţie, verificarea rapoartelor prezentate donatorului, verificarea compatibilităţii procesului de achiziţionare a bunurilor şi serviciilor cu cerinţele contractului de grant, respectarea bugetului aprobat, corectitudinea documentării deplasărilor, atât locale cât și internaționale, cu transport auto și avia, şi verificarea respectării altor condiţii importante stipulate în contract. Pe parcursul analizei totodată se verifică şi respectarea legislaţiei în vigoare în procesul administrării grantului.
 • Stabilirea dacă costurile salariale debitate la proiect sunt înregistrate pe toată durata anului în mod sistematizat și examinarea dacă costurile salariale pot fi verificate prin documentația justificativă
 • Examinarea raportul financiar dacă acesta include o comparație, pentru fiecare articol bugetar, între costurile / cheltuielile reale ale activităților și costurile / cheltuielile bugetate, aprobate de donator pentru perioada respectivă.
 • Respectarea legislației fiscale aplicabile în ceea ce privește impozitele și taxele
 • Urmărirea dacă au fost respectate liniile directoare de achiziții anexate sau menționate în acordul de grant.
 • Stabilirea dacă soldul de ieșire pentru perioada anterioară este același cu soldul de intrare pentru perioada curentă.
 • Dacă se aplică baza de numerar modificată ca principiu contabil, auditorul va descrie metoda utilizată și va motiva dacă principiul contabil aplicat este acceptabil pentru acest tip de raport financiar.
 • Stabilirea  dacă CDPD a implementat recomandările din evaluarea anterioară.

Compania de audit va avea acces la toate documentele și actele contabile în ceea ce privește procedura de alocare, gestionare și raportare în cadrul grantului. CDPD va asigura sprijinul și spațiul necesar pentru auditor în vederea facilitării procesului de audit.

Sarcini tehnice

Cerințe față de Raportul de audit:

 • Raportul de audit, verificat şi semnat de auditorul responsabil (sa fie inclus numele, prenumele și poziția auditorului, nu doar numele companiei) va fi prezentat Asociației conform termenelor indicați în contractual încheiat între CDPD și compania de audit.
 • Raportul de audit trebuie să indice clar opinia generală de audit, detaliile privind metodologia de audit și scopul auditului;
 • Asigurarea faptului că auditul a fost efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit și de către auditor calificat și licențiat;
 • Raportul de audit va fi prezentat în două exemplare în limbile română și engleză. Rapoartele pot fi emise electronic cu aplicarea semnăturilor electronice.

Scrisoarea către management: Pe lângă raportul de audit, auditorul va pregăti o scrisoare în care va include concluzia de audit privind: punctele slabe identificate și evaluarea riscurilor; lipsa documentelor confirmative cuantificate în sume exacte, în cazul în care acestea există; recomandările auditorului pentru a înlătura deficiențele. Auditorului i se cere să evalueze riscurile în funcție de niveluri: ridicate, medii și mici.

CDPD încurajează utilizarea rațională a hârtiei de aceea rugăm ca oferta de participare la concurs să conţină informaţie concisă cu indicarea următoarelor:

 • Denumirea ofertantului, telefonul de contact, adresa electronică şi prezentarea persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditarea organizaţiei;
 • Descrierea companiei ofertante, a experienţei în domeniu şi argumentarea oportunităţii selectării acesteia;
 • Oferta financiară, care să indice preţul serviciilor de audit, inclusiv TVA şi perioada exactă de efectuare a auditului, pentru primul an de implementare a proiectului (01.01.2019-31.12.2019)
 • Certificate ale companiei
 • Numele auditorului
 • Licenţe și certificări ale auditorului pentru activitatea de audit (copiile);
 • Anii de experiență în audit;
 • Dacă Auditorul are experiența în auditarea proiectelor finanțate de organizații internaționale;
 • Dacă Auditorul este membru al unei asociații profesionale sau internaționale
 • Dacă a mai auditat CDPD

 

Criteriile de evaluare a ofertelor

Examinarea ofertelor va fi efectuată de către Comisia de concurs în baza următoarelor criterii:

 • Experiență în domeniu (anii) – companiile de audit interesate trebuie să aibă experienţă în auditarea organizațiilor necomerciale din Republica Moldova;
 • Calificarea echipei care va efectua auditul;
 • Experiență în auditarea proiectelor finanțate de organizații internaționale;
 • Auditorul este membru al unei asociații profesionale sau internaționale;
 • Perioada de efectuare a auditului şi termenul de prezentare a rezultatelor auditului;
 • Preţul serviciilor de audit.

Oferta urmează a fi datată, semnată și expediată prin e-mail la adresa [email protected]  pînă la – 14 noiembrie 2019, ora 18.00.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0 69891091 (Vitalie Meșter, director executiv) sau la adresa de e-mail: [email protected]

Ofertele care nu respectă condițiile din anunț și termenii de referință nu vor fi luate în considerație.