La data de 17 martie 2020, în legătura cu răspândirea infecției Covid-19, în Republica Moldova  pentru perioada 17 martie 2020 – 15 mai 2020 a fost declarată starea de urgență. În interiorul acestei perioade Comisia pentru Situații Excepționale (în continuare Comisia) va emite Dispoziții pentru a preveni, diminua sau lichida consecințele epidemiei, având dreptul de a dispune restrângerea (limitarea) exercițiului unor drepturi și/sau libertăți ale omului.

Având în vedere volumul și complexitatea măsurilor instituite, ceea ce poate crea dificultăți în formarea unor prezentări clare despre acestea, CDPD vine cu acest material pentru a facilita înțelegerea de către persoanele cu dizabilități a modului de exercitare a drepturilor și libertăților sale fundamentale pe perioada stării de urgență.

 

CDPD oferă asistența juridică gratuită pentru persoanele cu dizabilități, familiile lor și alte grupuri social vulnerabile.

Pentru a beneficia de serviciile CDPD, puteți apela prin telefon sau Viber la următoarele numere de telefon:

+37379989098 – Elena Stajila, jurista

+37368667416 – Gheorghe Bosîi, jurist

CDPD poate fi contactat și online, prin accesarea următorului link: https://cdpd.md/solicita-ajutor/

 

Atenție!!! Informația prezentată în acest material reflectă măsurile instituite în cele 16 dispoziții adoptate în perioada 18 martie 2020 – 10 aprilie 2020, fiind selectate doar acele subiecte, care în opinia CDPD prezintă relevanță maximă pentru persoanele cu dizabilități. Pentru a afla informația deplină despre măsurile instituite de Comisie, vă rugăm să accesați următorul link: https://cancelaria.gov.md/ro/node/6463.

 

1. Înfăptuirea justiției

A. Cauzele civile

1.1. Termenele de prescripție și termenele de decădere de orice fel nu încep să curgă, iar dacă au început să curgă – se suspendă pe toată durata a stării de urgență (Anexă la Dispoziția nr. 1 din 18.03.2020, pct. 1);

1.2. Termenele de exercitare a căilor de atac (depunerea apelului, recursului, revizuirii, etc) se întrerup, urmând a curge noi termene de aceeași durată, de la data încetării stării de urgență (Anexă la Dispoziția nr. 1 din 18.03.2020, pct. 8);

1.3. Examinarea cauzelor civile se suspendă de drept (adică automat, prin efectul prevederilor 4, Anexă la Dispoziția nr.1), cu unele excepții. După încetarea stării de urgență, judecarea dosarelor se reia.

1.4. În perioada stării de urgență are loc (nu se suspendă) examinarea următoarelor dosare civile:

 • care se examinează conform legii în lipsa părților
 • care au fost amânate pentru pronunțare
 • care vizează eliberarea ordonanțelor de protecție
 • privind confiscarea averii nejustificate
 • încuviințarea spitalizării forțate și tratamentului forțat.

Pentru aceste dosare, când este posibil, şedinţele de judecată se desfășoară prin videoconferinţă, iar actele de procedură se comunică prin fax, poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia.

Amânarea judecării cauzei se permite în cazul in care partea interesată se află în izolare la domiciliu, în carantină sau spitalizare în contextual Covid-19. Instanța poate refuza amânarea. Partea interesată poate cere amânarea propunțării hotărârii, pentru a depune pledoarie scrisă (pct. 7, Anexă la Dispozișia nr. 1 din 18.03.2020).

Pe durata stării de urgență, instanța judecă cauza în termene scurte, de la o zi la alta, inclusiv în aceeași zi.

B. Contestarea actelor administrative ale autorităților publice

1.1. Prevederile Codului administrativ, ale Codului de procedură civilă sunt aplicabile la examinarea cauzelor, în măsura în care nu contravin prevederilor Dispoziției nr. 4 din 24 martie 2020 ( 11, Dispoziția nr. 4 din 24.03.2020)

1.2. În cazul procedurilor administrative iniţiate pînâ la sau în perioada stării de urgenţă, termenul general în care o procedură administrativă trebuie finalizată, prevăzut în articolul 60 alineatele (1), (4) şi (5) din Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018, se prelungeşte cu 60 zile ( 20, Dispoziția nr. 4 din 24.03.2020)

1.3. Dispoziţiile normative şi individuale ale Comisiei pentru situaţii excepţionale se contestă direct în instanţa de judecată în termen de 24 de ore din momentul afişării pe pagina oficială a Guvernului. Contestaţia depusă nu suspendă efectele actului contestat. 6. Instanţa de judecată nu este în drept să suspende actul contestat ( 4-6, Dispoziția nr. 4 din 24.03.2020)

1.4. Competenţa exclusivă pentru examinarea contestaţiilor împotriva Dispoziţiilor Comisiei pentru situaţii excepţionale aparţine Curţii de Apel Chisinău. Cauza se judecă în termen de 72 de ore de la data intrării dosarului în instanţă. Contestaţia declarată cu omiterea termenului, nu poate fi repusă în termen. Hotărîrea Curţii de Apel Chişinău este irevocabilă din momentul pronunţării ( 7-10, Dispoziția nr. 4 din 24.03.2020)

 

C. Cauzele contravenționale

1.5. Pe durata stării de urgenţă cauzele contravenţionale în care urgenţa se justifică prin scopul instituirii stării de urgenţă la nivel naţional şi care vizează încălcarea dispoziţiilor Comisiei pentru situaţii excepţionale a Republicii Moldova, termenul de contestare a deciziei agentului constatator este de 48 ore de la data emiterii acesteia sau, pentru părţile care nu au fost prezente la şedinţa de examinare a cauzei contravenţionale, de la data înmînării copiei de pe decizia respectivă în condiţiile art.4471(8) din Codul contravenţional (pct. 22, Dispoziția nr. 4 din 24.03.2020).

1.6. Persoana nu poate fi repusă în termen, cazul omiterii termenului prevăzut la punctul 22. Persoana faţă de care a fost emisă decizia şi care a lipsit atît la examinarea cauzei, cît şi la pronunţarea deciziei şi nu a fost informată despre decizia emisă poate contesta decizia agentului constatator şi peste termen, dar nu mai tîrziu de 24 ore de la data începerii executării sancţiunii contravenţionale sau a perceperii despăgubirii materiale. Contestaţia împotriva deciziei emise asupra cauzei contravenţionale se depune, inclusiv prin intermediul poştei electronice, la autoritatea din care face parte agentul constatator, care a examinat cauza, conform competenţei teritoriale. Contestaţia depusă nu suspendă executarea sancţiunii contravenţionale aplicată prin procesul-verbal cu privire la contravenţie sau prin decizia agentului constatator ( 23-26, Dispoziția nr. 4 din 24.03.2020).

1.7. Deciziile privind examinarea contravenţiei în temeiul constatării personale a agentului constatator pot fi contestate cu recurs, în termen de 24 ore din data aplicării sancţiunii, în instanţa de fond conform competenţei teritoriale, în baza următoarelor temeiuri:

 • persoana a fost sancţionată pentru o faptă care nu vizează încălcarea dispoziţiilor Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova;
 • s-au aplicat sancţiuni în alte limite decît cele prevăzute de partea specială a cărţii a doua ( 28, Dispoziția nr. 4 din 24.03.2020).

1.8. Cauza contravenţională se judecă în termen de 48 de ore de la data intrării dosarului în instanţă, cu posibilitatea prelungirii termenului cu 24 de ore ( 30-31, Dispoziția nr. 4 din 24.03.2020).

1.9. Hotărîrile judecătoreşti contravenţionale pot fi atacate cu recurs, care poate fi depus şi prin poştă electronică, pentru a se repara erorile de drept, în baza temeiurilor prevăzute de pct. 34 din Dispoziția nr. 4 din 24.03.2020. Recursul împotriva hotărîrii judecătoreşti contravenţionale se declară în termen de 24 de ore de la data pronunţării hotărîrii judecătoreşti sau, pentru părţile care nu au fost prezente la şedinţa de judecare a cauzei contravenţionale, de la data comunicării hotărîrii judecătoreşti, dar nu mai tîrziu de 48 de ore de la data pronunţării hotărîrii judecătoreşti ( 34-35, Dispoziția nr. 4 din 24.03.2020).

1.10. Recursul declarat cu omiterea termenului, nu poate fi repus în termen. Recursul împotriva hotărîrii judecătoreşti contravenţionale nu suspendă executarea ei ( 37-38, Dispoziția nr. 4 din 24.03.2020).

1.11. Prevederile Codului contravenţional se aplică în măsura în care nu contravin Dispoziţiei nr. 4 din 24.03.2020 a Comisiei pentru Situașiile Excepționale a RM ore ( 40, Dispoziția nr. 4 din 24.03.2020).

 

D. Cauzele penale

1.12. Termenele de depunere și soluționare a plângerilor, de exercitare a căilor de atac, termenele de comunicare a actelor de procedură se întrerup, urmând a curge noi termene de aceeași durată, de la data încetării stării de urgență ( 10 alin. (5), Anexă la Dispozișia nr. 1 din 18.03.2020).

1.13. Activitatea de urmărire penală și cea a judecătorilor de instrucție se desfăşoară numai cu privire la:

a) cauzele în care s-au dispus ori se propune luarea măsurilor preventive ori a celor de protecţie a victimelor şi martorilor, cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical, cele cu persoane vătămate minori;

b) actele şi măsurile de urmărire penală a căror amînare ar pune în pericol obţinerea probelor sau prinderea suspectului sau a inculpatului, precum şi cele privind audierea anticipată;

c) cauzele în care urgenţa se justifică prin scopul instituirii stării de urgenţă la nivel naţional, alte cauze urgente apreciate ca atare de către procurorul care supraveghează sau efectuează urmărirea penală.

(pct. 10 alin. (1), Anexă la Dispoziția nr.1).

1.14. Procesele penale aflate în curs pe rolul instanţelor de judecată, indiferent de etapa de examinare, se suspendă de drept (adică automat, prin efectul prevederilor 10 alin. (2), Anexă la Dispoziția nr.1).

1.15. În perioada stării de urgență, instanța de judecată examinează următoarele cauze:

 • privind infracţiunile flagrante,
 • cele în care au fost dispuse măsuri preventive,
 • referitoare la contestaţii împotriva măsurilor asigurătorii,
 • privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală,
 • ce cuprind măsuri de protecţie a victimelor şi a martorilor,
 • privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical,
 • privind infracţiunile contra securităţii naţionale,
 • privind actele de terorism sau de spălare a banilor;

(pct. 10 alin. (2), Anexă la Dispoziția nr.1).

 

E. Procedura de executare silită

1.16. În perioada stării de urgență se suspendă de drept procedurile de executare silită privind: a) executarea documentelor executorii privind litigiile locative;

b) urmărirea salariului şi altor venituri, cu excepţia documentelor executorii ce vizează încasarea pensiei alimentare ( 2, Anexă la Dispoziția nr. 1 din 18.03.2020)

1.17. Calcularea dobînzilor şi penalităţilor în cadrul procedurilor de executare silită pe perioada stării de urgenţă se suspendă ( 2, Anexă la Dispoziția nr. 1 din 18.03.2020).

1.18. În restul cazurilor, activitatea de executare silită continuă numai în cazurile în care este posibilă respectarea actelor de dispoziţie ale Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică, în scopul ocrotirii drepturilor la viaţă şi la integritate fizică ale participanţilor la executarea silită ( 3, Anexă la Dispoziția nr. 1 din 18.03.2020)

 

2. Accesul la informație și dreptul la petiționare

Termenele legale de examinare a cererilor de acces la informaţii de interes public, precum şi a petiţiilor se triplează (pct. 16, Anexă la Dispozișia nr. 1 din 18.03.2020).

 

3. Limitările privind libertatea de circulație

3.1. Persoanele care au traversat frontiera de stat pe sensul de intrare sunt obligate să respecte regimul de autoizolare o perioada de 14 zile în locurile determinate, cu excepția conducătorilor auto şi personalului de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor, echipajele aeronavelor/navelor şi brigăzile garniturilor de tren, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie respiratorie sau stare febrilă ( 13-14, Dispoziția nr. 2 din 20 martie 2020).

3.2. Se interzice persoanelor în vîrstă de peste 63 ani, începînd cu data de 25 martie 2020, aflarea în afara domiciliului şi în spaţiile publice fără necesitate stringentă, cu excepţia:

 • deplasărilor în interese de serviciu, atunci cînd activitatea nu poate fi desfăşurată la distanţă,
 • deplasărilor pentru asigurarea cu produse alimentare;
 • deplasărilor pentru asistenţă medicală, ce nu poate fi amînată;
 • deplasărilor pentru alte motive justificate şi care nu pot fi amînate (ex. decesul unui membru al familiei, necesităţi ale persoanelor şi animalelor de companie, etc).

(pct. 1, Dispoziția nr. 3 din 23 martie 2020)

 

3.3. Se interzice, începînd cu data de 25 martie 2020, aflarea persoanelor în spaţii publice: parcuri, păduri, terenuri de joacă, terenuri sportive, zone de agreement ( 2, Dispoziția nr. 3 din 23 martie 2020)

3.4. În localitățile în care a fost instituit regimul de carantină, sunt interzise:

 • intrare/ieşire din localitate, cu excepţia persoanelor ce desfăşoară activităţi de asigurare a localităţii cu servicii (poştale, bancare) şi produse (alimentare, farmaceutice, petroliere, sanitaro-igienice), precum şi lucrători ai unităţilor din sectorul agro-alimentar;
 • aflarea persoanelor în afara domiciliului şi în spaţiul public cu excepţia: deplasărilor în interes de serviciu, atunci când activitatea nu poate fi desfăşurată la distanţă, deplasări pentru asigurare cu produse alimentare, medicamente, deplasări pentru acordarea asistenţei medicale şi pentru alte motive (lucrări agricole, decesul unui membru al familiei);

În perioada carantinei asistenţii sociali, lucrătorii sociali şi voluntarii vor asigura livrarea produselor de primă necesitate persoanelor social-defavorizate din localitate, cu respectarea măsurilor de protecţie individuală (pct. 6, Anexă la Dispoziția nr. 6 din 26.03.2020).

 

4. Distribuirea la domiciliu a pensiilor și alocațiilor sociale de stat pentru vârstnicii

4.1. Întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei” va asigura, începînd cu 1 aprilie 2020 distribuirea la domiciliu, cu însoţirea unui angajat al structurilor Ministerului Afacerilor Interne, a pensiilor, alocaţiilor sociale de stat şi altor prestaţii sociale pentru beneficiarii de pensii pentru limita de vîrstă şi alocaţii sociale de stat pentru persoane vîrstnice ( 16.1, Dispoziția nr. 3 din 23.03.2020). La momentul actual, de acest serviciu se bucură doar beneficiarii pensiei penntru limită de vârstă. La data de 10 aprilie 2020 CDPD a solicitat Comisiei acordarea serviciilor de distruire a prestașiilor sociale la domiciliu și beneficiarilor pensiilor de dizabilitate. CDPD este în așteptarea răspunsului din partea Comisiei.

4.2. Comisionul Î.S. „Poşta Moldovei” pentru distribuirea prestaţiilor sociale la domiciliu nu va depăşi 1,3% din suma distribuită ( 18, Dispoziția nr. 3 din 23.03.2020) .

4.3. Întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei” va asigura, începînd cu 1 aprilie 2020 achitarea prin intermediul oficiilor poştale a plăţilor sociale beneficiarilor, indiferent de viza de reşedinţă/domiciliul, asigurînd regim fluidizat de acces al persoanelor şi cu respectarea distanţei sociale ( 16.2, Dispoziția nr. 3 din 23.03.2020).

 

5. Valabilitatea certificatelor privind încadrarea în gradul de dizabilitate

Pentru persoanele a căror grad de dizabilitate expiră în perioada stării de urgenţă, gradul de dizabilitate se prelungeşte din oficiu de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă pînă la ridicarea stării de urgenţă, fiind asigurată plata pensiilor şi prestaţiilor sociale pe perioada stării de urgență (pct. 18, Dispoziția nr. 10 din 31.03.2020)

 

6. Internările programate în instituțiile medico-sanitare

În perioada stării de urgenţă se sistează internările programate în instituţiile medico-sanitare indiferent de forma juridică de proprietate şi organizare (pct. 2, Dispoziția nr. 8 din 28.03.2020)

 

7. Protecția socială a șomerilor

7.1. În perioada stării de urgenţă persoanele înregistrate cu statut de şomer la una dintre subdiviziunile teritoriale de ocupare a forţei de muncă, inclusiv cele revenite de peste hotare, beneficiază lunar, de la data solicitării, de ajutor de şomaj în cuantum de 2775 de lei. Dreptul la ajutorul de şomaj se stabileşte de către subdiviziunile teritoriale de ocupare a forţei de muncă în baza cererii de acordare a ajutorului de şomaj depuse de către solicitant. Cererea poate fi depusă la distanţă, prin utilizarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale ( 11-12, Dispoziția nr. 16 din 10.04.2020).

7.2. Ajutorul de şomaj pentru şomerii beneficiari de ajutor de şomaj aflaţi în plată, precum şi pentru şomerii cărora li s-a stabilit dreptul la ajutorul de şomaj în perioada stării de urgenţă, în condiţiile Legii n r.l05/2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă şi asigurarea de şomaj, se stabileşte într-un cuantum nu mai mic de 2775 de lei şi se acordă de la data intrării în vigoare a prezentei Dispoziţiei Comisiei pentru Situații Excepționale a RM nr. 16 din 10.04.2020 şi până la sfârşitul perioadei stării de urgenţă ( 13, Dispoziția nr. 16 din 10.04.2020).

7.3. Persoanele, care şi-au pierdut locul de muncă drept consecinţă a stării de urgenţă, la înregistrarea cu statut de şomer la subdiviziunea teritorială pentru 4 ocuparea forţei de muncă şi solicitarea ajutorului de şomaj nu sunt obligate să se asigure în mod individual în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medical ( 19, Dispoziția nr. 16 din 10.04.2020).

7.4. Persoanele, care nu confirmă un stagiu de cotizare de 12 luni în ultimele 24 luni, inclusiv persoanele revenite de peste hotarele Republicii Moldova, pînă la înregistrarea cu statut de şomer la subdiviziunea teritorială şi solicitarea ajutorului de şomaj, sunt obligate să se asigure în mod individual în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală prin achitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă. După ridicarea stării de urgenţă, ajutorul de şomaj pentru toţi şomerii se va acorda în condiţiile Legii nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă şi asigurarea de şomaj ( 20-21, Dispoziția nr. 16 din 10.04.2020).

 

8. Acordarea ajutorului social pe perioada stării de urgență

8.1. Pe perioada de acţiune a stării de urgenţă:

 • dreptul la ajutor social care expiră în perioada stării de urgenţă se extinde până la ridicarea acesteia;
 • nu se implementează prevederile privind realizarea activităţilor de interes comunitar, verificarea la reşedinţa curentă a solicitantului/beneficiarului a autenticităţii informaţiei prezentate în cererea pentru acordarea ajutorului social şi a corectitudinii utilizării ajutorului social;
 • la stabilirea dreptului la ajutor social, solicitantul care nu poate prezenta acte confirmative privind veniturile, terenurile agricole şi structura familiei depune declaraţia pe propria răspundere privind veridicitatea datelor declarate. Cererea se consideră completă şi se acceptă pentru examinare în cazul în care toate datele necesare au fost declarate şi a fost semnată declaraţia pe propria răspundere conform modelului aprobat de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale;

După ridicarea stării de urgenţă, ajutorul social se va acorda în condiţiile Legii nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social (pct. 25-26, Dispoziția nr. 16 din 10.04.2020).

 

9. Declararea și achitarea impozitului pe venit pentru persoanele fizice

Declararea şi achitarea impozitului pe venit pentru 2019 de către persoanele fizice (cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini şi apatrizi, inclusiv membri ai societăţilor şi acţionari ai fondurilor de investiţii) se va efectua pînă la 29 mai 2020 (pct. 26 alin. (3), Dispoziția nr. 3 din 23.03.2020)

 

10. Drepturile titularilor patentelor de întreprinzător

Patentele valabile în perioada stării de urgenţă se suspendă pe perioada acesteia. Termenul ce cuprinde perioada de suspendare se restabileşte şi se prelungeşte ulterior la cererea titularului de patentă (pct. 8, Dispoziția nr. 16 din 10.04.2020)