Dreptul la educație
Persoanele cu dizabilităţi au accesul liber la sistemul educaţional de toate nivelele (preșcolar, școlar (învățământ general sau special), învățământ profesional tehnic, învățământ superior), fără discriminare.
Dizabilitatea nu poate fi un obstacol pentru ca o persoana cu dizabilități să învețe.
Pentru a asigura a persoanelor cu dizabilități dreptul la educație, instituțiile de învățământ trebuie:
– să aibă condiții fizice de acces în clădire și în încăperi (accesibilitatea fizică);
să ajusteze programul de învățământ la nevoile individuale a fiecărei persoane (plan educational individualizat)
să angajeze profesionişti în domeniul instruirii persoanelor cu dizabilităţi, care vor oferi sprijinul necesar în procesul de învățare (psihopedagog, cadru didactic de sprijin, pedagog calificat în limbajul semnelor, pedagog calificat în sistemul Braille, logoped, psiholog);
– să asigure dotarea cu echipamentul și materiale didactice necesare pentru susţinerea şi favorizarea educaţiei incluzive a persoanelor cu dizabilităţi.
Instituțiile de învățământ profesional tehnic și superior trebuie să atribuie 15% din locurile cu finanțare bugetară pentru abiturienţii cu dizabilităţi.
Studenții cu dizabilități severe și accentuate, în cadrul învățământului profesional tehnic și învățământului superior (ciclul I și II) beneficiază de burse sociale și burse de merit, conform Hotărârii Guvernului nr.1009 din 01.09.2006.

 

Educația incluzivă presupune schimbarea şi ajustarea continuă a sistemului educaţional pentru a răspunde diversităţii copiilor şi nevoilor individuale a fiecăruia, pentru a oferi educaţie de calitate tuturor în medii de învăţare comună.
Educația incluzivă se bazează pe abordarea fiecărui caz drept o situație unică, particulară, care constă în luarea măsurilor adecvate pentru a satisfice cerințele educaționale speciale (CES) a fiecărui copil.
Pentru a asigura incluziunea educațională a copiilor cu dizabilități, instituțiile de învățământ și autoritățile publice în domeniul educației întreprind următoarele măsuri:

Evaluarea inițială a copiilor considerați ca având dificultăți de învățare și/sau probleme de dezvoltare (copii cu CES). Evaluarea inițială, de obicei, are loc în cadrul procedurii de determinare a dizabilității, sau în cadrul instituțiilor de învățămînt preșcolar/școlar și de către Serviciile raionale de asistență psihopedagogică (SAP).

Elaborarea planului educational individualizat (PEI) pentru fiecare copil cu CES presupune ajustarea materiei de studiu la potențialul și necesitățile copiilor cu CES. PEI este elaborate de echipa PEI și se aprobă de consiliul profesoral al scolii. Pentru fiecare copil cu CES se constituie câte o echipa PEI, în componența căreia intră cadrele didactice care predau copilului concret, dirigintele clasei, personalul de suport existent în instituție, alți specialiști)

Implementarea PEI, acordarea suportului educational – este asigurată de cadrele didactice, cadru didactic de sprijin (CDS), psiholog, logoped, ș.a. Serviciile de suport sunt asigurate în cadrul Centrului de Resurse pentru Educație Incluzivă (CREI) la nivel de grădiniță/școală.

Monitorizarea progresului școlar, evaluarea repetată a copilului cu CES pentru a decide continuarea sau întreruperea acordării suportului (grădiniță/școală, SAP).

 

!!! În cazul în care  o persoană cu dizabilitate este discriminată (exclusă, marginalizată, defavorizată, hărțuită) în exercitarea dreptului la educație, adresați-vă cu o plângere la Direcția raională/municipală de învățământ și/sau la Consiliul pentru egalitate.

 

Adresați-vă la Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități pentru a beneficia de suportul gratuit în întocmirea sesizării sau plângerii:

Chișinău, str. A. Pușkin 16, of. 5

Tel./fax: +373 22 287090

e-mail: [email protected]

 

Vizualizați posterul cu drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor cu dizabilități aici.

Pentru fișele explicative a fiecărui drept în limba română și rusă, apăsați aici.