La 10 august 2018 în Monitorul Oficial al RM nr.295-308/448 a fost publicată legea nr. 105 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă şi asigurarea de șomaj, adoptată de către Parlamentul RM la 14.06.2018.

Potrivit prevederilor prezentei legi angajatorii care vor angaja șomeri din grupurile vulnerabile, inclusiv persoane cu dizabilități, ar putea primi subvenții din partea statului pentru compensarea parțială a salariului acestora.

Legea propune oferirea de subvenții lunare în sumă egală cu 30% din mărimea salariului mediu pe economie pentru anul precedent, pe un termen de 6 luni, pentru fiecare șomer angajat. Subvenția se acordă în special pentru compensarea parțială a salariului șomerului angajat.

Subvenționarea locurilor de muncă este destinată șomerilor supuși riscului de excluziune socială, cu scopul facilitării integrării acestora în câmpul muncii. Potrivit art. 23 alin. 3 șomerii care necesită suport suplimentar pe piața muncii sînt: tinerii cu vîrstă cuprinsă între 16 şi 24 de ani; persoanele care nu dețin o profesie/meserie; persoanele cu dizabilități; șomerii de lungă durată; persoanele cu vîrstă de 50 de ani şi peste; persoanele eliberate din locurile de detenţie; victimele traficului de fiinţe umane, după reabilitarea psihologică şi socială; persoanele care se luptă cu consumul de substanţe stupefiante ori psihotrope, după reabilitarea socială şi psihologică; victimele violenței în familie; alte categorii supuse riscului de excluziune socială stabilite prin lege sau de către Guvern.

La fel, în conformitate cu prezenta lege, se vor oferi subvențiile pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități, angajate cu contract individual de muncă, pe un termen nedeterminat. În aceste cazuri se va compensa 50% din costurile necesare creării sau adaptării locului de muncă, suportate de către angajator, iar mărimea subvenției nu va depăși cuantumul a 10 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent pentru fiecare loc de muncă creat sau adaptat. În sensul prezentei legi prin adaptarea locului de muncă se înțelege: ” totalitatea acțiunilor întreprinse de către angajator pentru a facilita exercitarea dreptului la muncă şi creșterea randamentului la locul de muncă al persoanei cu dizabilități prin utilarea cu echipamente, dispozitive şi tehnologii de acces, ținând cont de necesitățile individuale ale persoanei respective”

Pentru prima dată în legislația națională a fost definită noțiunea de angajare asistată, potrivit prezentei legi aceasta se definește ca: ”metodă de intervenție care sprijină persoanele specificate la art.23 alin.(3) în vederea obținerii şi menținerii unui loc de muncă remunerat pe piața muncii”

Este de menționat că Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă poate contracta organizațiile necomerciale sau alte entități specializate în implementarea măsurilor de ocupare a forței de muncă, finanțate din bugetul de stat sau din alte mijloace financiare, conform actelor normative în vigoare.
Scopul prezentei legi este prevenirea și reducerea șomajului și efectelor sociale ale acestuia, reducerea riscului de șomaj și asigurarea unui nivel ridicat al ocupării și adaptării forței de muncă la cerințele pieței muncii.

În conformitate cu art. 64 al Legii nr. 105 această lege va intră în vigoare la 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, adică la10 februarie 2019. Noua lege-cadru va înlocui legislația existentă în domeniu și va reglementa elaborarea, coordonarea, implementarea şi controlul politicii de promovare a ocupării forţei de muncă, va monitoriza piaţa muncii, se va referi la statutul şomerului, măsurile de ocupare a forţei de muncă și finanţarea acestora.

De asemenea potrivit art. 64 al Legii 105 Guvernul RM va prezenta Parlamentului propuneri pentru a aduce legislaţia în vigoare în corespundere cu prevederile prezentei legi; va aproba actele normative necesare punerii în aplicare a prezentei legi.

CDPD salută apariția noilor reglementări juridice ce vin să asigure respectarea dreptului la muncă a persoanelor cu dizabilități iar acțiunile întreprinse de către Guvern la acest capitol contribuie la aplicarea prevederilor art. 27 a UN CRPD ratificată de către Parlament prin Legea nr. 166 din 09.07.2010.

Ținem să menționăm că includerea în conținutul Legii nr. 105 a prevederilor ce vor contribuila asigurarea respectării dreptului la muncă a persoanelor cu dizabilități, rezultă din acțiunile de advocacy realizate de OSC-urile persoanelor cu dizabilități, care au fost susținute și promovate de către Ministerul Muncii Sănătății și Protecției Sociale.