TERMENII DE REFERINȚĂ

Obiectul auditului:

Compania de audit selectată va efectua auditul Proiectului ”Facilitating access to legal assistancefor displaced persons with disabilities in Ukraine and other vulnerable groups”  finanțat de  Norwegian Refugee council (NRC), în conformitate cu ISA pentru perioada 1 martie 2024-30 noiembrie 2024.

Bugetul proiectului constituie 2,340,791 MDL.

Scopul raportului de audit este de a verifica corectitudinea utilizării mijloacelor financiare şi a veridicității informațiilor prezentate în rapoartele financiare prezentate finanțatorului și exprimarea opiniei de audit în conformitate cu ISA 200 paragraful 18 și 20 , ISA 240 și ISA 800Standardele Internaționale de Audit emise de către Federația Internațională a Contabililor (IFAC),  privind corespunderea acestora și cerințele contractului de grant semnat între CDPD  și NRC.

Auditorii trebuie să raporteze cu privire la toate descoperirile, care nu a fost corectate, precum și abateri de la acordul de grant  atunci când vine vorba de transmiterea fondurilor către terți. În funcție de constatări, auditorul poate alege să raporteze în raportul de audit sau în scrisoarea către management.

Pentru exprimarea unei opinii asupra rapoartelor financiare ale CDPD, auditorul trebuie să verifice şi să evalueze concluziile formulate în baza dovezilor de audit obținute pe parcursul exercitării auditului cu obiectiv special.

Raportul auditorului va fi efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit şitrebuie să conțină opinia clar exprimată sub formă scrisă.

La efectuarea auditului proiectului o atenție deosebită va fi acordată următoarelor aspecte:

Analiza cheltuielilor mijloacelor de grant şi a documentelor corespunzătoare, prezentate finanțatorului, cu scopul de a determina dacă acestea sunt raționale după caracterul lor general, dacă sunt permise de condițiile de acordare a mijloacelor financiare, dacă sunt confirmate cu documentele necesare, cât şi cu scopul de a determina dacă cheltuielile reflectate în rapoartele  financiare corespund cu documentele contabile ale CDPD. Auditorul va determina dacă cheltuielile sunt recunoscute și înregistrate conform legislației în vigoare și cerințele contractului de grant. Numărul și volumul testelor aplicate va fi bazat pe analiza de risc și aceasta va fi descris în raport;
Evaluarea sistemului de evidență contabilă a organizației, cu scopul de a determina dacă administrarea grantului și a altor venituri se efectuează adecvat, veniturile şi cheltuielile pot fi ușor identificate. Documentele contabile trebuie să reflecte separat operațiunile de primire şi cheltuire a mijloacelor grantului;
Verificarea existenței unui sistem de control intern în cadrul organizației, care ar asigura într-o măsură suficientă administrarea grantului în conformitate cu legislația şi actele normative în vigoare, cât şi cu clauzele contractului de grant;
Verificarea respectării contractului de grant de către CDPD. Analiza dată trebuie să includă evaluarea eficacității şi eficienței activității efectuate de organizație, verificarea rapoartelor prezentate finanțatorului, verificarea compatibilității procesului de achiziționare a bunurilor şi serviciilor cu cerințele contractului de grant, respectarea bugetului aprobat, corectitudinea documentării deplasărilor efectuate în cadrul proiectului. Pe parcursul analizei totodată se verifică şi respectarea legislației în vigoare în procesul administrării grantului;
Stabilirea dacă costurile salariale debitate la proiect sunt înregistrate pe toată durata de realizare a acestuia și examinarea dacă costurile salariale pot fi verificate prin documentația justificativă;
Examinarea rapoartelor financiare dacă acestea includ o comparație, pentru fiecare articol bugetar, între costurile / cheltuielile reale ale activităților și costurile / cheltuielile bugetate, aprobate de finanțator pentru perioada respectivă;
Respectarea legislației fiscale aplicabile în ceea ce privește impozitele și taxele;
Urmărirea dacă au fost respectate liniile directoare de achiziții anexate sau menționate în acordul de grant;
Stabilirea dacă soldul de ieșire pentru perioada anterioară este același cu soldul de intrare pentru perioada curentă;
Dacă se aplică baza de numerar modificată ca principiu contabil, auditorul va descrie metoda utilizată și va motiva dacă principiul contabil aplicat este acceptabil pentru acest tip de raport financiar;
Stabilirea  dacă CDPD a implementat recomandările din evaluarea anterioară a proiectelorsimilare.

Compania de audit va avea acces la toate documentele și actele contabile în ceea ce privește procedura de alocare, gestionare și raportare în cadrul grantului. CDPD va asigura sprijinul și spațiul necesar pentru auditor în vederea facilitării procesului de audit.

Sarcini tehnice

Cerințe față de Raportul de audit:

Raportul de audit, verificat şi semnat de auditorul responsabil (sa fie inclus numele, prenumele și poziția auditorului, nu doar numele companiei) va fi prezentat CDPDconform termenelor indicați în contractual încheiat între CDPD și compania de audit;
Raportul de audit trebuie să indice clar opinia generală de audit, detaliile privind metodologia de audit și scopul auditului;
Asigurarea faptului că auditul a fost efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit și de către auditor calificat și licențiat;
Raportul de audit va fi prezentat în două exemplare în limbile română și engleză. Raportulpoate fi emis electronic cu aplicarea semnăturii  electronice.

Scrisoarea către management: Pe lângă raportul de audit, auditorul va pregăti o scrisoare în care va include concluzia de audit privind: punctele slabe identificate și evaluarea riscurilor; lipsa documentelor confirmative cuantificate în sume exacte, în cazul în care acestea există; recomandările auditorului pentru a înlătura deficiențele. Auditorului i se cere să evalueze riscurile în funcție de niveluri: ridicate, medii și mici.

Termenul limită pentru prezentarea raportului de audit a proiectului precum și a scrisorii către management constituie data de 31 ianuarie 2025.

CDPD încurajează utilizarea rațională a hârtiei de aceea rugăm ca oferta de participare la concurs să conțină informație concisă cu indicarea următoarelor:

Denumirea ofertantului, telefonul de contact, adresa electronică şi prezentarea persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditarea proiectului.
Descrierea companiei ofertante, a experienței în domeniu şi argumentarea oportunității selectării acesteia;
Oferta financiară, care să indice prețul serviciilor de audit, inclusiv TVA în legătură cu  realizarea auditului de proiect ;
Perioada exactă de efectuare a auditului;

Certificate ale companiei

Numele auditorului
Licenţe și certificări ale auditorului pentru activitatea de audit (copiile);
Anii de experiență în audit;
Dacă Auditorul are experiența în auditarea proiectelor finanțate de organizații internaționale;
Dacă Auditorul este membru al unei asociații profesionale sau internaționale;
Dacă a mai auditat CDPD

Criteriile de evaluare a ofertelor

Examinarea ofertelor va fi efectuată de către Comisia de concurs în baza următoarelor criterii:

Experiență în domeniu (anii) – companiile de audit interesate trebuie să aibă experiență de cel puțin 5 ani în auditarea organizațiilor necomerciale din Republica Moldova;
Calificarea echipei care va efectua auditul;
Experiență în auditarea proiectelor finanțate de organizații internaționale;
Auditorul este membru al unei asociații profesionale sau internaționale;
Perioada de efectuare a auditului şi termenul de prezentare a rezultatelor auditului;
Preţul serviciilor de audit.

Oferta urmează a fi datată, semnată și expediată prin e-mail la adresa [email protected] până la – 25 mai 2024.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon +373 69 891 091 (Vitalie Meșter, director executiv) sau la adresa de e-mail: [email protected]

Ofertele care nu respectă condițiile din anunț și termenii de referință nu vor fi luate în considerație.