În legătură cu răspândirea virusului Covid-19 în Republica Moldova, Parlamentul RM a emis Hotărârea nr. 55 din 17.03.2020, prin care a declarat stare de urgență pe perioada 17 martie -15 mai 2020, pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Pe perioada stării de urgență, Comisia pentru situații excepționale a RM (în continuare: Comisia sau CSERM) a fost împuternicită cu dreptul de a emite dispoziții executorii pentru conducătorii autorităților administrației publice centrale și locale, ai agenților economici, ai instituțiilor publice, pentru cetățeni și alte persoane aflate pe teritoriul RM, vizând măsurile prevăzute de art. 2 din Hotărârea Parlamentului RM nr. 55 din 17.03.2020.

La data de 18 martie 2020, 24 martie 2020 și 28 martie 2020 Comisia a emis Dispozițiile nr. 1, nr. 4 și, respectiv nr. 8, prin care a dispus instituirea unor măsuri specifice în domeniul justiției, măsuri care conform prevederilor art. 72 alin. (3) lit. e) din Constituție pot fi adoptate doar printr-o lege organică, fiind de competența exclusivă a Parlamentului RM. Totodată nici Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, nici Hotărârea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență nu atribuie în competența Comisiei adoptarea măsurilor în domeniul justiției.

În opinia noastră, asemenea faptă a Comisiei constituie drept sfidare gravă a normelor și principiilor constituționale și prezintă o amenințare serioasă pentru democrația, statul de drept, precum și drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului.

În mod deosebit suntem îngrijorați de restrângerile impuse de Comisie în exercitarea accesului la justiție, și anume:

  • instituirea unui termen extrem de scurt (24 ore) pentru contestarea Dispozițiilor CSERM, fără posibilitatea repunerii în termen (pct. 4 și pct. 9, Dispoziția CSERM nr. 4 din 24.03.2020);
  • imposibilitatea suspendării de către instanța de judecată a actului contestat (pct. 6, Dispoziția CSERM nr. 4 din 24.03.2020);
  • imposibilitatea excercitării căilor de atac împotriva deciziilor instanței de contencios administrativ privind Deciziile CSERM (pct. 10, Dispoziția CSERM nr. 4 din 24.03.2020);
  • instituirea unui termen extrem de scurt pentru contestarea deciziilor agentului constatator privind sancionarea contravențională (48 ore/24 ore), fără posibilitatea repunerii în termen (pct. 22-24, pct. 27, Dispoziția CSERM nr. 4 din 24.03.2020);
  • instituirea unui termen extrem de scurt (24 ore/48 ore) pentru depunerea recursului împotriva hotărârii judecătorești contravenționale, fără posibilitatea repunerii în termen (pct. 35, pct. 37, Dispoziția CSERM nr. 4 din 24.03.2020).

În condițiile situației epidemiologice defavorabile, limitările impuse sunt de natură să atingă existența accesului liber la justiție, în special pentru grupurile defavorizate, cum ar fi: persoanele cu dizabilități, persoanele în vârstă înaintată, persoanele sărace, persoanele din localitățile îndepărtate de centrele raionale, persoanele care se află în autoizolare, ș.a.

Persoanele cu dizabilități, vârstnicii și persoanele din localitățile îndepărtate de centrele raionale și persoanele aflate în autoizolare nu vor putea angaja un avocat din cauza restricțiilor de circulație și lipsa transportului accesibil. Persoanele cu venituri modeste nu vor putea beneficia de serviciile gratuite a avocaților publici garantați de stat. Or, procedura de desemnare a avocatului, de regulă durează 30 de zile, iar desemnarea avocatului în regim de urgență nu este posibilă fiindcă are loc doar în cazul reţinerii în cadrul unui proces penal sau al unei proceduri contravenţionale.

Totodată, în opinia noastră, stabilirea de către însăși Comisie a termenelor extrem de restrânse și rigide pentru contestarea dispozițiilor sale, precum și anularea căilor de atac împotriva hotărârilor judecătorești privind dispozițiile Comisiei creează riscul instituirii unui regim autocrat de putere publică.

Fiind îngrijorat de situația creată, Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități a contestat la data de 15 aprilie 2020, prin acțiune de control normativ prevederile Dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale nr. 1, nr. 4 și nr. 8 vizând măsurile specifice în domeniul justiției, solicitând constatarea nulității prevederilor contestate (cererea de chemare în judecată poate fi accesată aici).

În același timp, CDPD face apel către:

  1. instanțele judecătorești din RM, Ministerul Afacerilor Interne a RM, Uniunea Avocaților din RM:
  • să acționeze în strictă conformitate cu Constituția RM, actele legislative și normative în vigoare și să aplice actele administrative cu caracter normativ a altor autorități publice în limitele competențelor stabilite prin lege;
  1. Comisia pentru Situații Excepționale a RM:
  • să-și abroge prevederile pct. 8 din Dispoziția CSERM nr. 1 și Anexă la Dispoziția CSERM nr. 1 din 18.03.2020, pct. 4-11 și 22-40 din Dispoziția CSERM nr. 4 din 24.03.2020, pct. 11-12 din Dispoziția CSERM nr. 8 din 28.03.2020, în manifestarea respectării prevederilor Constituției RM, a Legii nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război și Hotărârii Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență
  • să asigure pe viitor emiterea dispozițiilor cu respectarea strictă a limitelor competenței atribuite prin Legea nr. nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război și Hotărârea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență.

 

Despre decizia luată pe marginea acțiunii depuse, CDPD va veni cu un comunicat separat.

Descarcă: Cererea de chemare în judecată