Perioada de implementare: 01.01.2019-31.12.2021

Scopul proiectului: Sporirea gradului de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova prin acțiuni de promovare, apărare și monitorizare a respectării drepturilor lor fundamentale.

 Obiectivele proiectului:

Facilitarea racordării la CRPD a minim 15 acte normative naționale, inclusiv prin monitorizarea corespunderii cu standardele internaționale în domeniul drepturilor omului a cel puțin 5 politici publice, pe durata a 36 de luni.

 

Creșterea gradului de apărare a drepturilor persoanelor cu dizabilități din RM, prin oferirea asistenței juridice și derularea litigării strategice pentru cel puțin 450 persoane cu dizabilități, inclusiv minim 180 femei, pe durata a 36 de luni.

 

Dezvoltarea organizațională a CDPD și sporirea capacității funcționale interne, în special de planificare, organizare, monitorizare, evaluare și raportare, pe durata a 36 de luni.

 

Activități:

Componenta 1.1. Monitorizarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități la nivel național

1.1.1. Monitorizarea implementării la nivel național a politicilor publice în domeniul dizabilității (Programul Național de Incluziune Socială a persoanelor cu dizabilității, pentru anii 2017-2022)
1.1.2. Pregătirea raportului alternativ la Comitetul UN CRPD
1.1.3. Conferință ”Implementarea Tratatului de la Marrakesh – progrese și provocări”.
1.1.4. Elaborarea raportului alternativ pe Carta Socială Europeană revizuită
1.1.5. Participarea la pregătirea raportului alternativ pe Convenția împotriva torturii (CAT)
1.1.6. Vizita schimb de experiență privind promovarea, monitorizarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități în Iordania.

 

Componenta 1.2. Promovarea standardelor internaționale privind accesibilitatea (Art. 9 CRPD)

1.2.1. Modificarea legislației și a normativelor tehnice în domeniul accesibilității.
1.2.2. Vizită de studiu în Federația Rusă (FR).
1.2.3. Evaluarea și monitorizarea implementării politicilor publice în domeniul accesibilității infrastructurii: străzi, transport public, clădiri publice.
1.2.4. Asigurarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități cu mijloace/tehnologii asistive.
• asigurarea cu mijloace/tehnologii asistive a persoanelor cu dizabilități pentru realizarea dreptului la educație (la nivel gimnazial, liceal, învățământ vocațional, colegii și universități)
• asigurarea cu câine-ghid a persoanelor nevăzătoare
• asigurarea cu mijloace/tehnologii asistive pentru a facilita angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități
1.2.5. Evaluarea și monitorizarea implementării politicilor publice în domeniul accesibilității infrastructurii: străzi, transport public, clădiri publice.
1.2.6. Studiu privind asigurarea persoanelor cu dizabilități de vedere cu mijloace/tehnologi asistive.

 

Componenta 1.3. Asigurarea dreptului la muncă și auto-angajare pentru PD (art. 27 CRPD)

1.3.1. Monitorizarea implementării Strategiei Naționale de Ocupare a Forței de Muncă (SNOFM) 2017-2021.
1.3.2. Prezentarea propunerilor de politici publice privind perfecționarea legislației în domeniul dreptului la muncă și angajare.
1.3.3. Monitorizarea implementării Strategiei Naționale de Ocupare a Forței de Muncă (SNOFM) 2017-2021

 

Componenta 1.4. Perfecționarea modului de colectare a datelor statistice privind persoanele cu dizabilități (art. 31 CRPD)

1.4.1. Îmbunătățirea metodologiei de colectare a datelor statistice, conform CRPD

1.4.2. Monitorizarea publicării datelor statistice de către Biroul Național de Statistică (BNS), privind PD

1.4.3. Monitorizarea integrării componentei privind dizabilitatea în Recensământul 2024

2.1.Acordarea asistenței juridice PD și a membrilor familiilor lor
2.2.Vizite mobile de informare în teritoriu
2.3.Litigare strategică, pe domenii prioritare:
 • accesibilitatea clădirilor publice, spațiului public inclusiv a transportului public;
 • asigurarea dreptului la mijloace asistive
 • capacitatea juridică/ egalitatea în fața legii;
 • dreptul la educație;
 • dreptul la muncă;
 • dreptul la protecția socială;
 • dreptul la sănătate;
 • accesul la justiție.
 • 2.4. Sensibilizarea opiniei publice despre existența violării drepturilor PD inclusiv despre rezultatele atinse în cadrul proceselor de litigare strategică.

3.1. Evaluarea strategiei CDPD pentru perioada de implementare 2018-2019

3.2. Evaluarea strategiei CDPD pentru perioada de implementare 2019-2020

3.3. Elaborarea strategiei CDPD pentru perioada de implementare 2022-2024
3.4. Cursuri de dezvoltare profesională a contabililor și auditorilor
3.5.Adunarea Generală

Rezultate anticipate.

Obiectivul 1:

 • Programele și politicile naționalele de bază în domeniul dizabilității sunt monitorizate de ONG (cel puțin 5 politici naționale de bază în domeniu). Rapoarte alternative privind implementarea tratatelor internaționale în domeniu la care RM este parte sunt elaborate regulat.
 • Politicile publice naționale în domeniul accesibilității corespund standardelor naționale în domeniu (cel puțin 15 acte normative ajustate). Mecanismul de sancționare pentru nerespectarea legislației în domeniul accesibilității funcționează eficient.
 • Politicile naționale în domeniul ocupării forței de muncă sunt realizate, iar situația privind angajarea PD s-a îmbunătățit.
 • BNS și alte autorități publice colectează date statistice importante pentru elaborarea politicilor publice, dezagregate pe diverse criterii și sunt accesibile pentru publicul larg.
 • Experiența în domeniul drepturilor PD și advocacy este împărtășită cu ONG din partea stângă a Nistrului.
 • Fortificarea capacităților CDPD în promovarea și monitorizarea respectării drepturilor PD ca urmarea a realizării vizitelor de studiu.
 • Cunoașterea bunelor practici aplicate pe plan internațional privind asigurarea PD cu mijloace/tehnologii asistive.

 

Obiectivul 2:

 • Cel puțin 450 persoane cu dizabilități și membrii familiilor lor, inclusiv a minim 180 femei/fete beneficiază de asistența juridică primară.
 • Cel puțin 9 vizite sunt efectuate în teritoriu în scopul informării și oferirii asistenței juridice primare persoanelor cu dizabilități și familiilor lor.
 • Cel puțin 135 persoane cu dizabilități și membrii familiilor lor inclusiv a minim 60 femei/fete sunt informate despre drepturile sale în cadrul vizitelor CDPD în teritoriu.
 • Cel puțin 30 cazuri de litigare strategică sunt realizate în vederea apărării drepturilor PD și a familiilor lor în următoarele domenii: accesibilitatea clădirilor publice, spațiului public inclusiv a transportului public, asigurarea dreptului la mijloace/tehnologiile asistive, capacitatea juridică/ egalitatea în fața legii, dreptul la educație, dreptul la muncă, dreptul la protecția socială, dreptul la sănătate, accesul la justiție.
 • Cel puțin 6 conferințe de presă realizate privind sensibilizarea opiniei publice despre existența violării drepturilor persoanelor cu dizabilități inclusiv rezultatele atinse în cadrul proceselor de litigare strategică.

 

Obiectivul 3:

 • Strategia CDPD realizată
 • Practicile și politicile contabile în asociație corespund standardelor în domeniu, sunt aplicate în strictă conformitate cu legislația în vigoare și bunele practici.
 • Rapoartele narative și cele financiare a asociației sunt consultate de către deținătorii de drepturi.
 • CDPD își desfășoară activitatea sa în baza Planului operațional și a Bugetului consolidat consultat și aprobat
 • Expertiza CDPD în domeniul Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități este recunoscută atît la nivel național cît și cel  internațional.
 • CDPD este o organizație reprezentativă în cadrul căreia persoanele cu dizabilități participă efectiv la toate nivelele de administrare a Asociației (decizie, coordonare, evaluare  și control).

 

BUGET: 4 900 000 MDL

 
Pilonii instalați în mijlocul trotuarelor de pe strada Pușkin pot deveni un pericol pentru pietoni

Pilonii instalați în mijlocul trotuarelor de pe strada Pușkin pot deveni un pericol pentru pietoni

Indicatori de monitorizare a UN CRPD la nivel internațional

Indicatori de monitorizare a UN CRPD la nivel internațional.

Cahul – Accesibilitatea în general și accesul persoanelor cu dizabilități la piața forței de muncă în special

Cahul - Accesibilitatea în general și accesul persoanelor cu dizabilități la piața forței de muncă în special

 

CDPD contribuie la promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități la nivel local

CDPD contribuie la promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități la nivel local

CDPD împreună cu partenerii contribuie la elaborarea politicilor publice în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități

CDPD împreună cu partenerii contribuie la elaborarea politicilor publice în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități

Proiectul „ Creșterea nivelului de implicare și participare a persoanelor cu dizabilități în viața publică”, este realizat  de Centrul pentru Drepturile  Persoanelor cu Dizabilități cu suportul financiar al IM Swedish Development Partner.